Specialista na projekty vodohospodářských staveb,
dřevostaveb a dřevěných konstrukcí
Dvorní 755
Ostrava - Poruba 708 00
Tel.: +420 602 483 358

Ing. Petr Bureš, Ph.D. - všechny stupně projektové dokumentace

Pro stavebníka zpracovávám dokumentaci stavby ve všech stupních projektové dokumentace:
• Studie stavby.
• Projektová dokumentace pro územní řízení.
• Projektová dokumentace pro ohlášení stavby.
• Projektová dokumentace pro stavební povolení.
• Projektová dokumentace pro zadání stavby.
• Projektová dokumentace pro realizaci stavby.
• Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
• Projektová dokumentace bouracích prací.

Stupeň projektové dokumentace je vybrán na základě charakteru navržené stavby, požadavků na jeho umístění a povolení, včetně požadavků stavebníka na rozsah dokumentace.

Součástí projektové dokumentace od stupně pro stavební povolení je podrobný výkaz výměr a specifikace navržených materiálů. Současně je zpracován položkový rozpočet členěný dle soustavy ceníkových položek URS.

Projektová dokumentace je pro potřebu územního a stavebního řízení zhotovena dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)v platném znění. Pro vodní díla je projektová dokumentace pro vodoprávní řízení zhotovena dle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je zpracováván dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Rozsah projektové dokumentace pro územní řízení je zpracován dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

U vodních děl, kde dochází k nakládání s vodami pro vodoprávní řízení, vypracovávám podklady pro udělení povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Podklady pro vodoprávní řízení jsou zhotoveny v souladu s ustanovením vyhlášky Ministerstva zemědělství č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Dle požadavku stavebníka zajišťuji také výkon inženýrsko-investorské činnosti k předmětné projektové dokumentaci, která spočívá především k zajištění smluvních vztahů prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku vlastníka, zajištění dokladových stanovisek dotčených organizací k projektové dokumentaci, projednání příslušného stupně PD s dotčenými správci, provozovateli apod.

Projektová dokumentace je po technické stránce zhotovena dle platných a příslušných technických norem ČSN, Eurokódů a oborových norem vodního hospodářství TNV.

Pro splnění legislativních požadavků je zpracována projektová dokumentace v souladu s příslušnými právními normami.
Uvádím základní – stručný přehled používaných právních norem, jejichž požadavky jsou splněny projektovou dokumentací:
• Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
• Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
• Vyhláška č.269/2009 Sb., vyhláška, kterou se mění 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
• Zákon o vodách (vodní zákon) č. 254/2001 Sb., v platném znění.
• Novela vodního zákona č.150/2010 Sb.
• Vyhláška č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
• Vyhláška č. 590/ 2002Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
• Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění,
• Novela zákona o odpadech č.154/2010 Sb.
• Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
• Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
• Zákon č. 289/1995 Sb. lesní zákon v platném znění.
• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
• Vyhláška Mze č. 428/2001 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích.