Specialista na projekty vodohospodářských staveb,
dřevostaveb a dřevěných konstrukcí
Dvorní 755
Ostrava - Poruba 708 00
Tel.: +420 602 483 358

Ing. Petr Bureš, Ph.D. - návrhy rodinných domů

Rodinné domy

Novostavba rodinného domu Pstruží.

Novostavba rodinného domu Pstruží.

 

Pro stavebníky rodinných domů zhotovuji následující varianty projektové dokumentace:

Individuální návrhy rodinných domů.
Pro stavebníky, kteří mají individuální představu o bydlení, nabízím individuální zpracování návrhu dispozičního a konstrukčního řešení rodinného domu. V úvodní fázi je zpracovaná prostorová studie rodinného domu, která řeší základní půdorysnou dispozici rodinného domu, včetně venkovního vzhledu v prostoru. Na základě studie je vybrána optimální varianta řešení, která je dále

Rodinné domy

Novostavba rodinného domu Pstruží.

Novostavba rodinného domu Pstruží.

 

zpracována do podrobné projektové dokumentace obsahující podrobné dispoziční a konstrukční řešení celého objektu rodinného domu. Vlastní konstrukční řešení je přizpůsobené požadavku stavebníka, zda má být rodinný dům řešen jako stěnový zděný, rámový, skeletový, dřevostavba nebo kombinovaný. Projektová dokumentace je navržena v modulovém systému zvoleného nosného stavebního systému např. Porotherm, Helucz, plynosilikát Hebel, Ytong a další. Projektová dokumentace obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy objektem, konstrukci základu, střechy a krovu, skladby podlah, střechy, podhledů, detaily řešení, technickou zprávu, požárně bezpečnostní řešení, podrobný výkaz výměr s položkovým rozpočtem, včetně jednotlivých pohledů na stavbu a podrobnou situaci.

Typové návrhy rodinných domů.
Pro stavebníky, kteří mají již vybrán, nebo zakoupen typový rodinný dům nabízím projektové práce zaměřené na prostorové umístění rodinného domu do terénu na konkrétním pozemku v dané lokalitě. Jedná se o zhotovení podrobné situace umístění domu. Současně nabízím zpracování projektové dokumentace přípojek inženýrských sítí pro objekt domu. Jedná se o vodovodní přípojku, přípojku splaškové a dešťové kanalizace. V případě neexistence hlavních řadů inženýrských sítí

Rodinné domy

Axonometrický pohled na RD-v rámci zpracování návrhu projektové dokumentace

Axonometrický pohled na RD-v rámci zpracování návrhu projektové dokumentace.

 

je možné využití alternativních způsobů odvádění splaškových a dešťových vod. Jedná se především o domovní čistírny odpadních vod s odtokem do recipientu nebo v případě vhodných hydrogeologických podmínek na dotčeném pozemku do vsakovacího systému. Pro dešťové vody je možné využít systémy akumulace vody pro následné využití, vsakovací a retenční systémy.

Ke stavbě typového rodinného domu patří projektování drobných doprovodných staveb, které se vážou přímo k hlavní stavbě rodinného domu. Jedná se o projekt vlastního příjezdu k RD, zpevněných ploch okolo objektu, opěrných stěn a zídek, oplocení pozemku, zřízení přístřešku pro auta nebo garáže, návrhu altánu, pergol a teras pro odpočinkovou zónu, bazénu, zahradních domků a dalších.

Stavebníkům, kteří mají typovou projektovou dokumentaci, zhotovím podrobný výkaz výměr, specifikaci materiálu, včetně položkového rozpočtu.