Specialista na projekty vodohospodářských staveb,
dřevostaveb a dřevěných konstrukcí
Dvorní 755
Ostrava - Poruba 708 00
Tel.: +420 602 483 358

Ing. Petr Bureš, Ph.D. - vodohospodářké stavby

Vodohospodářké stavby

Ukázka návrhu základních typů vodárenských šoupat.

Ukázka návrhu základních typů vodárenských šoupat.

 

Voda jako složka životního prostředí je nezbytná pro život člověka a zároveň udržuje ekologickou rovnováhu v krajině. Technické řešení otázky dopravy vody od svého zdroje ke spotřebě, včetně jejího jímání přes úpravu surové vody je úkolem již od dob starověku. Udržení vody v krajině, zajištění stabilní vodohospodářské a hydrologické bilance, jakosti vody povrchové a podpovrchové, včetně čištění vod po jejím upotřebení je stále aktuálním úkolem současnosti a budoucnosti.

Pro stavebníky zhotovuji následující projekty vodohospodářských staveb:

Vodohospodářké stavby

Ukázka vybraných vodárenských tvarovek z tvárné litiny.

Ukázka vybraných vodárenských tvarovek z tvárné litiny.

 


Studny.
Studny na základě hydrogeologického průzkumu jsou navrženy jako kopané nebo vrtané. Součástí technologie je návrh čerpací techniky. U stávajících studní zpracovávám jejich pasportizaci.

Vodovod.
Jedná se o projektování všech staveb sloužící k dopravě vody, které jsou součástí vodovodu od zdroje po spotřebiště. Jedná se především o přivaděče mezi vodojemy, zásobovací řady, rozvodné řady pro spotřebiště, vodojemy, čerpací stanice, úpravny surové vody. Projektová dokumentace je řešena jako rekonstrukce stávající sítě a objektů nebo jako nová výstavba sítě. Je možné použití klasické výkopové technologie nebo bezvýkopové technologie pokládky potrubí. U rekonstrukcí potrubí dle technického stavu je ekonomicky a technicky výhodné nasazení bezvýkopových metod sanace a obnovy potrubí.

Vodohospodářké stavby

Ukázka návrhu nadzemního litinového hydrantu.

Ukázka návrhu nadzemního litinového hydrantu.

 Vodovodní přípojky.
Projektová dokumentace vodovodních přípojek je zpracována dle jednotlivých projekčních standardů vodárenských společností, které jsou vlastníkem a provozovatelem dotčené vodovodní sítě.

Kanalizace.
Jedná se o návrh pro danou lokalitu systému oddílné kanalizace nebo jednotné. Oddílný systém kanalizace pro odvádění splaškových vod k čištění nebo dešťových vod do recipientu je úspornější v navrženém profilu stoky, tak v účelnosti čištění a odlehčování odpadních vod.
Základem návrhu je klasický gravitační systém odvádění splaškových vod nebo vod dešťových. U jednotné kanalizace je součásti návrhu odlehčení deštného průtoku do místní vodoteče navržením odlehčovací komory.
V případě nepříznivé konfigurace terénu je možnosti návrhu použití alternativních systému odvádění splaškových vod. Jedná se o tlakový systém s použitím domovních čerpacích stanic. Alternativně lze využít podtlakový systém s návrhem podtlakové vakuové stanice.

Vodohospodářké stavby

Ukázka kladečského schématu stavby vodovodu - Horní Suchá

Ukázka kladečského schématu stavby vodovodu - Horní Suchá.

 Kanalizační přípojky.
Projektová dokumentace kanalizačních přípojek je zpracována dle jednotlivých projekčních standardů vodárenských společností, které jsou vlastníkem a provozovatelem dotčené kanalizační sítě.

Čerpací stanice splaškových vod.
Pro dopravu splaškových vod v případě nepříznivé konfigurace stávajícího terénu je navržena čerpací stanice splaškových vod, včetně svého technologického vystrojení – čerpadla a jejich obsluhy. Součástí návrhu je příjezd, zpevněné plochy, přípojka NN, MaR.

Domovní čistírny odpadních vod.
Pro individuální čištění splaškových vod u rodinných domů, objektů bydlení a objektů občanské vybavenosti navrhuji typizované, hotové, balené domovní čistírny odpadních vod dle počtu napojených ekvivalentních obyvatel. Jedná se o certifikované výrobky běžných výrobců s označením CE. Odtok čištěných vod je dle místních podmínek do vsaku nebo vodoteče a dešťové kanalizace. Možnost vsakování je stanovena na základě hydrogeologického posudku pro danou lokalitu.

Vodohospodářké stavby

Ukázka schématu uložení potrubí stavby  kanalizace

Ukázka schématu uložení potrubí stavby kanalizace .

 Komunální čistírny odpadních vod.
Dle velikostní kategorie, počtu ekvivalentních obyvatel, typu sítě je navržena nejlepší dostupná technologie čištění odpadních vod. Součástí návrhu je stavební a technologické řešení čistírny, včetně příjezdu, zpevněných ploch, výustního objektu, oplocení, přípojky vody, přípojky NN, MaR.
Zpravidla se jedná o aerobní způsob čištění odpadních vod s modifikací aktivačního procesu. Stavební řešení je přizpůsobeno prostorovým možnostem a geologickým podmínkám dané lokality.

Odlučovače ropných látek a tuků.
Jako havarijní objekty pro zachycení úniků ropných látek z odstavných ploch, parkovacích ploch, zpevněných ploch čerpacích stanic a jiných jsou navrženy odlučovače ropných látek. Pro provozovny restaurací, kuchyní a ostatních především stravovacích objektů jako předstupeň čištění odpadních vod před nátokem na čistírnu nebo kanalizace jsou navrženy lapače tuků.

Vodohospodářké stavby

Ukázka návrhu revizní kanalizační šachty DN1000

Ukázka návrhu revizní kanalizační šachty DN1000.

 Bio-filtry.
Bio-filtry jsou navrhovány zpravidla jako další stupeň čištění splaškových vod za septikem. Využití nacházejí u málo zatěžovaných a sezóních objektů, kde nátok splaškových vod je nepravidelný a nárazový.

Alternativní způsoby čištění odpadních vod.
Alternativní způsoby čištění odpadních vod nalézají své uplatnění především tam, kde nasazení klasických konvečních čistíren odpadních vod není z nějakého důvodu možné nebo technicky a ekonomicky nehospodárné. Jedná se o kořenové čistírny odpadních vod, biologické aerobně provzdušňované rybníky, membránové filtry apod.

Vodohospodářké stavby

Ukázka návrhu domovní ČOV

Ukázka návrhu domovní ČOV.

 

Vodohospodářké stavby

Ukázka návrhu čerpací stanice splaškových vod

Ukázka návrhu čerpací stanice splaškových vod.

 

Vodohospodářké stavby

Domovní ČOV, Pstruží

Domovní ČOV, Pstruží.

 

Vodohospodářké stavby

Podzemní čerpací stanice splaškových vod pro 35EO-Karviná

Podzemní čerpací stanice splaškových vod pro 35EO-Karviná.

 

Vodohospodářké stavby

Podzemní čerpací stanice splaškových vod pro 35EO-Karviná

Podzemní čerpací stanice splaškových vod pro 35EO-Karviná.

 

Vodohospodářké stavby

Podzemní čerpací stanice splaškových vod pro 35EO-Karviná

Podzemní čerpací stanice splaškových vod pro 35EO-Karviná.